Kết hợp tính cách trong công việc

Kết hợp tính cách trong công việc


Xây dựng một tổ chức (nhóm làm việc) vận hành một cách hiệu quả nhất thì nên sắp xếp theo mô hình kết hợp tính cách trong công việc như sau:

Nhóm 1: xác đinh cơ hội: như định hướng, tầm nhìn, mục tiêu. Thường có các chủng whorl (như Ws/We/Wi/Wp) nằm ở ngón lãnh đạo, quản lý.

Nhóm 2: tìm kiếm giải pháp: lên ý tưởng, sáng tạo, ... để phục vụ cho các yêu cầu từ nhóm 1. Thường có các chủng vân tay Wd/R nằm ở ngón tưởng tượng .

Nhóm 3: đưa ra các qui trình để thực thi từ nhóm 2 như: chi phí, hệ thống, biểu mẫu....làm như nào, ra sao, ... Thường có chủng Arch nằm ở ngón logic.

Nhóm 4: vận hành hệ thống: sau khi các dự án đã lên kế hoạch cụ thể thì đảm nhận vị trí này sẽ truyền tải thông tin xuống cấp dưới để triển khai kế hoạch. Thường có chủng vân tay Ulnar.

  MENU